Acte Necesare Vânzări

Care sunt actele necesare pentru vânzare unei locuințe și ce taxe trebuie să plătești

Deși nu este obligatoriu, sfatul nostru este să apelați la o agenție imobiliară și va veți simplifica viață.

Pentru realizarea documentaţiei aveţi nevoie de următoarele acte:
Actele de proprietate ale imobilului (Contract de Vânzare-Cumpărare, Proces verbal de Predare-Primire în cazul în care imobilul a fost cumpărat de la stat, Sentinţa Civilă, Certificat de Moştenitor, Act de donaţie,etc.) - în două copii din care una legalizată.;
Certificat Fiscal pentru Cadastru şi Intabulare;
Acte de indentitate ale proprietarului/proprietarilor - în două copii;
Cerere tip completată şi semnată de proprietar – pusă la dispoziţie de expertul autorizat;
Declaraţie privind limitele proprietăţii pentru care se execută măsurătorile – pusă la dispoziţie de expertul autorizat;
Cerere de înregistrare în Cartea Funciară - pusă la dispoziţie de expertul autorizat;

Atenţie!
Certificatul fiscal este valabil 30 de zile, şi nu trebuie să depăşească sfârşitul lunii. ex: Dacă cererea a fost depusă după dată de 25 martie este valabil până la 1 mai. Fără plan cadastral nu se poate face nicio înstrăinare. În cazul în care imobilul a fost dobândit după 1 iulie 1999 (dată la care a intrat în vigoare Legea Cadastrului şi Cărţii funciare) şi există plan cadastral nu se mai face alt plan cadastral.

Este documentul care atestă faptul că proprietarul figurează pe rolul administraţiei financiare cu imobilul ce urmează a fi vândut, imobil pentru care impozitele sunt achitate la zi, nefiind urmărit pentru eventuale debite sau amenzi către stat.

Actele necesare eliberării acestui certificat fiscal sunt următoarele:
cerere (formular tip);
act de identitate (original şi fotocopie);

după caz :
- Certificat de moştenitor (original şi copie xerox);
- Certificat de deces (original şi copie xerox);
- Certificat de naştere (original şi copie xerox);
- Certificat de căsătorie (original şi copie xerox);
- Sentinţa de divorţ (original şi copie xerox);
- Dovadă achitării taxei de timbru în valoare de 1 leu/document;
- Dovadă achitării taxei de timbru în valoare de 4 lei;
- Timbru fiscal de 0.30 lei.

Certificatul fiscal se va elibera, prin compartimentul REGISTRATURĂ - personal proprietarului pe baza buletinului de identitate sau a cărţii de identitate, după caz. În situaţia în care proprietarul nu se poate prezenţa, se va desemna un reprezentant prin procura notarială sau împuternicire avocatiala. Pentru persoanele din străinătate, procura trebuie să fie întocmită la Ambasada sau Consulatul României. Certificatul fiscal este valabil doar 30 de zile de la eliberare.

Adeverinţă de la Asociaţia de Proprietari, respectiv Locatari, este un formular standard care atestă că nu aveţi datorii către asociaţie.
Se completează în 3 exemplare de către administrator şi preşedintele Asociaţiei de locatari. Este obligatoriu că aceştia să semneze să ştampileze şi să-şi treacă numele în clar;
Se ataşează copie xerox după ultima lista a cotelor de la întreţinere (care să aibă ştampila asociaţiei în original);
Se ataşează copie xerox a ultimei chitanţe a plăţii cotelor de întreţinere;
Vizarea adeverinţei de către Primăria de sector;

Extrasul de carte funciară este actul în care este trecută situaţia juridică a imobilului. Aici sunt trecute toate datele referitoare la descrierea imobilului, numele şi prenumele proprietarilor, actele prin care aceştia au dobândit imobilul, sarcinile proprietăţii (ipotecă, interdicţii de înstrăinare, privilegii, etc).

Extrasul de carte funciară se eliberează de către Biroul de Carte Funciară în baza actelor de proprietate care au fost intabulate în Cartea Funciară a imobilului. Pentru eliberarea acestuia trebuie să va adresaţi biroului notarial unde se va semna contractul de vânzare cumpărare şi unde trebuie să depuneţi:
- Dovadă întabularii imobilului;
- Copie act de proprietate;
- Copie act identitate proprietar (proprietari);
- Cerere tip;

Acest extras de carte funciare se eliberează numai delegaţiilor notariali, la cererea clienţilor şi are un termen de valabilitate de 5 zile de la dată depunerii cererii, timp în care nu se poate elibera un alt extras de carte funciară pentru acelaşi imobil. Astfel, este exclusă vânzarea imobilului de două ori. Mai durează 1-2 zile obţinerea lui.
Certificatul de sarcini va fi necesar în cazul în care cadastrul s-a făcut cu mult timp în urmă dar fără intabulare.
Rolul fiscal – notarul face intabularea pentru cumpărător.
În cazul în care faceţi un precontract (care nu este realizat la notar) – cumpărătorul trebuie să solicite certificatul de carte funciară informativă, pe baza unei chitanţe scrisă de cel care vinde. Cel mai sigur este să participe şi martori, indicat 2 (dar să nu fie rudă până la gradul 3 inclusiv).

Actul de dobândire al bunului imobiliar care atesta proprietatea poate fi de mai multe tipuri în funcție de următoarele cazuri:

1. Imobilul a fost cumpărat de la o persoană fizică
- În acest caz este vorba despre un act de vânzare-cumpărare

2. Imobilul a fost cumpărat de la stat după 1989
- Act de vânzare-cumpărare
- Procesul verbal de predare-primire a imobilului
- Dovadă achitării integrale a apartamentului din partea societății creditoare, dacă plată s-a făcut în rațe
- Dacă plată ratelor s-a făcut cu împrumut de la CEC, atunci este necesară și încheierea de radiere a inscripției ipotecare pe care CEC-ul a luat-o la semnarea contractului de vânzare-cumpărare

3. Imobilul a fost cumpărat de la stat înainte de 1989
- Contractul de construire
- Procesul verbal de predare-primire a imobilului
- Titlul de proprietate eliberat de Administrația financiară.
- Încheierea de radiere a inscripției ipotecare, pe care CEC-ul a luat-o la semnarea contractului de vânzare-cumpărare (dacă acesta a fost cumpărat cu plată în rațe)
- Dacă imobilul a fost achitat integral, dar nu a fost radiată inscripția ipotecara, atunci trebuie să va prezentați la CEC cu contractul de construire în original și să depuneți o cerere prin care să solicitați eliberarea unei adeverințe din care să rezulte că imobilul a fost achitat integral și acordul CEC-ului ( biroul administrativ) pentru radierea inscripției ipotecare. Termenul de eliberare variază între 3 și 7 zile. Radierea inscripției ipotecare se face la biroul de carte funciară.

În funcție de caz și următoarele acte pot atesta dreptul de proprietate:
- Certificat de moștenitor
- Contract de donație
- Contract de schimb
- Sentință civilă definitivă

1. Acte de proprietate în original
a) în cazul actelor încheiate cu SCAVL Giulești, SC ICRAL Foișor SA, SC Orizont SA, DAFI, SC APOLODOR SA, IMOBILIARĂ RA, SC ROMCONFORT SA, SC Cotroceni SA, SC TITAN SA , SC BERCENI SA etc.:
- Contract vânzare cumpărare sau contract de construire; act adițional;
- Proces verbal de predare-primire a locuinței
- Contract de împrumut
- Dovadă de achitare integrală (adeverință)

b) în cazul actelor încheiate la notar - contract vânzare cumpărare

c) în cazul moștenirilor, după caz, actele de proprietate de la punctul a) sau b) și certificatul / certificatele de moștenitor.La încheierea contractului de vânzare cumpărare se vor prezența în original toate actele foștilor proprietari (istoricul proprietății).

2. Certificat fiscal de la Direcția Taxe și Impozite Locale sau Primăria Localității unde se află apartamentul - pentru județe. În certificatul fiscal trebuie precizat obligatoriu: proprietarul sau proprietarii cu numele corect; adresă corectă a apartamentului; suprafața de teren aferentă; fără datorii.
Certificatul fiscal nu trebuie să fie mai vechi de 3 zile și trebuie să fie eliberat în luna în care se încheie contractul de vânzare cumpărare în formă autentică.
Certificatul fiscal trebuie adus la notariat cu o zi înainte de autentificarea contractului de vânzare cumpărare, pentru verificare. În cazul în care nu se aduce cu o zi înainte și există greșeli, proprietarul își asumă riscul de a nu încheia contractul de vânzare cumpărare la data programată.
În cazul în care apartamentul nu este intabulat, intabularea se poate face și de către biroul notarial și trebuie adus certificat fiscal pentru intabulare. La data încheierii contractului de vânzare cumpărare trebuie adus un alt certificat fiscal, valabil 3 zile, cu mențiunea pentru vânzare.

3. Încheierea de carte funciară de la judecătorie sau de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Biroul de Carte Funciară de sector.

4. Extrasul de carte funciară (valabil 5 zile de la data depunerii cererii la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară - Biroul de Carte Funciară de sector), care se obține numai de biroul notarial. În extras trebuie să se precizeze că imobilul nu este grevat de sarcini.
Pentru obținerea extrasului de carte funciară, trebuie să se prezinte și să completeze cererea la notariat, unul dintre proprietari, cu patru zile lucrătoare înainte de încheierea contractului de vânzare cumpărare.

5. Adeverință de la asociația de locatari / proprietari din care să reiasă că apartamentul nu are datorii la cotele de întreținere, vizată la primăria de sector.
În cazul în care apartamentul este situat în sectorul 5, cererea trebuie depusă la Primărie, pentru vizat, cu cel puțin 6 (șase) zile lucrătoare înainte de semnarea contractului de vânzare cumpărare;

6. Ultima chitanță de achitare a energiei electrice.

7. Dosar cadastral în copie.

8. Dacă este cazul, certificat pentru schimbarea adresei poștale, în cazul în care adresă poștală din titlul de proprietate nu corespunde cu adresă poștală din certificatul fiscal, încheierea și extrasul de carte funciară.

9. Certificate de căsătorie vânzători și cumpărători (dacă este cazul), sau sentință civilă de divorț cu mențiunea definitiva și irevocabila”.

10. Buletinele / cărțile de identitate (trebuie să fie în perioadă de valabilitate), în cazul în care este expirat se prezintă pașaport și carnet de conducere.
img