Termeni tehnici

Termeni frecvenți în piață imobiliară

 • C.U - CERTIFICATUL DE URBANISM: Certificatul de Urbanism este un act public emis de Autoritățile administrației publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizează regimul juridic, economic și tehnic al unui imobil, stabilite prin evidențele existențe și documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului - spre exemplu : caracteristicile zonei în care se găsește amplasamentul, cerințele urbanistice care urmează să fie îndeplinite (înălțimea maximă a clădirii, procentul de teren ce poate fi ocupat de clădire, retragerile față de limită proprietății, etc.), precum și lista avizelor și acordurilor necesare în vederea autorizării executării lucrărilor de construcții.

  Actele și documentele necesare obținerii certificatului de urbanism:
  - cerere tip pentru emiterea certificatului de urbanism, cu precizarea scopului solicitării actului
  - documentul de plată a taxei de eliberare a certificatul de urbanism
  - plan de încadrare în zonă ( scară 1:5000 ), eliberat pe suport topografic și vizat de Oficiul județean de cadastru, geodezie și cartografie
  - plan de situație ( scară 1:1000, 1:1500) și memoriu de prezentare
  - act de proprietate sau alt titlu referitor la situația juridică a terenului (opțional)

 • C.U.T - COEFICIENTUL DE UTILIZARE AL TERENULUI: Coeficientul de Utilizare al Terenului exprimă raportul dintre Suprafața Construită Desfășurată a tuturor nivelurilor (SD) și suprafața terenului (S).

 • P.A.C - PROIECTUL PENTRU AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE: Autorizația de construire este actul de autoritate al Administrației publice locale, pe bază căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea și funcționarea construcțiilor și în bază căruia se pot execută lucrări de construcții.

  Actele și documentele necesare obținerii autorizație de construire:
  - cerere pentru emiterea autorizației de construcție, inclusiv anexa
  - proiectul pentru autorizația de construcție (arhitectură + specialități conexe)
  - documentul de plată a taxei pentru emiterea autorizației de construcție
  - actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să-i confere solicitantului dreptul de execuție a lucrărilor de construcție
  - certificatul de urbanism
  - avizele și acordurile legale necesare, cerute prin certificatul de urbanism
  - declarația pe propria răspundere privind inexistentă unor litigii juridice asupra imobilului

 • P.A.D - PROIECTUL PENTRU AUTORIZAȚIA DE DEMOLARE: Autorizația de demolare este actul de autoritate al Administrației publice locale, pe bază căruia se permite desfintarea integrală sau parțială a unui imobil, în vederea re-construirii și re-proiectării unei construcții noi. Autorizația de desființare se emite în aceleași condiții că și autorizația de construire, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice și ale regulamentelor aferente acestora, potrivit legii.

 • P.O.T - PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI: Procentul de Ocupare al Terenului exprimă raportul dintre Suprafața Construită la Sol (SC) și Suprafața Terenului considerat (S) înmulțit cu 100 (exemplu: POT = 25%). P.O.T-ul generează astfel suprafața construită la sol maxim posibilă raportată la suprafața terenului (exemplu: în cazul în care prin Certificatul de Urbanism se specifică un POT de 25%, atunci vom putea construi pe sfert din suprafața terenului).

  Procentul de Ocupare al Terenului se stabilește în funcție de destinația zonei în care urmează a fi amplasată construcție și în funcție de condițiile de amplasare în teren. Procentul de Ocupare al Terenului se completează cu Coeficientul de Utilizare al Terenului (C.U.T), cu Regimul de Aliniere la stradă și cu Regimul de Înălțime, și formează un ansamblu de valori obligatorii în autorizarea executării construcțiilor, de care orice proprietar și orice arhitect trebuie să țină cont.

 • P.U.D - PLAN URBANISTIC DE DETALIU: Planul Urbanistic de Detaliu reprezintă de fapt documentația aferentă Planului Urbanistic General (P.U.G-ul) și Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z-ul), explicând și detailand conținutul acestor planuri, sub formă de prescripții și recomandări, corelate cu condiționările din Certificatul de Urbanism, în vederea urmăririi și aplicării lor. P.U.D-ul reprezintă documentația prin care se asigură condițiile de amplasare, dimensionare, conformare și servire edilitara, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcelă, în corelare cu funcțiunea predominanța și vecinatatiile imediate (se studiază mai multe amplasamente, opțiunea pentru realizarea unei construcții compatibilă cu funcțiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de urbanism atunci când este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizație de Construire; dacă nu există P.U.D pentru terenul respectiv, primăria cere mai întâi întocmirea lui, pe bază P.U.G-ului și P.U.Z-ului.

 • P.U.G - PLAN URBANISTIC GENERAL: Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a localităților ce compun unitatea teritorial-administrativă de bază. Planurile Urbanistice Generale cuprind analiză, reglementări și regulament local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unității de bază (suprafețe din intravilan, cât și din extravilan). În același timp, P.U.G-ul stabilește norme generale, pe bază cărora se elaborează mai apoi în detaliu, la scară mai mică, P.U.Z-urile și apoi P.U.D-urile.

 • P.U.Z - PLAN URBANISTIC ZONAL: Planul Urbanistic Zonal este un proiect care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcțiunile: locuire, servicii, producție, circulație, spații verzi, instituții publice, etc.) și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile P.U.G-ului localității din care face parte. Prin P.U.Z se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism (permisiuni și restictii) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zonă studiată (P.U.Z-ul reprezintă o fază premergătoare realizării investițiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp, funcție de fondurile disponibile).

img